سطح 7

1900 امتیاز


بیوگرافی


//////////////////////////////////////
طَرزع تهیه صَگ هآر ???
بِ یک انسان مُحَبَت کنید ???
///////////////////////////////////////


"ریاضیم ضَعیفِع
جَمع کن خودتو....!!!! "


///////////////////////////////////////
--Samin--

--Samin--

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON