سطح 15

11000 امتیاز


بیوگرافی


اک نعرم عمید کص ننت بزا یه اک پیدا کنم ع مادرت تا هف جدت یجا میگام💀 وشی تر شدم

- فک مکنی رد دادی؟:/ + ن حاجی ط فق بد دادی😹[:
منو ع صگ شدنت نترسون😐😹 ط تخم سگم نمتونی باشی💥💸💰
+ عامو جون ط تا دیروز تاتی تاتی حــــالا واسـ مـــا شـدـی قـاطـی پــاتــی🔪💀
مـۅڨـــعـے کــ مـا لـإڪـڃــږے بـۅڋیـــم طـ ٻـإڪـݓـــږۍ بـۅڋے💩😹🔥👑
اونایی ک دارن ع پشتمون گ مخورن بیان جلومون چیو مخورن؟😹💥🍌
بــــــــعضیا اونق شاخن ک ادم میبینع فک مکنع ننه باباشون گاو بودنـ😹😹💦
به مع نزدیک نشو ممنت دعوات مکنع😹💢💦
-ShABaH-

-ShABaH-

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON