سطح 21

36000 امتیاز


بیوگرافی


کوچه باغ شهر احساس
شکست لاله را جدی بگیریم
اگر نیلوفری دیدیم زخمی
برای قلب پر دردش بمیریم
#لبیک یاحسین 😔❤My Love: ŋεのム😻❤

شاخ تویی گآو اَز تو عِصکی میرِع😹🔥
.
از بعضیا انتظار شعور داشتن،
خودش یه نوع بیشعوری حساب میشه
.
هـے تو فکر نکن ازت متــنــفرم چون تنــفر یه حسه و تو ارزش هیچ حسی رو نداری😹🔥💥
.
↩ من ↪ سه نفرم….
✖ خودم ✖
✖ غرورم ✖
✖ اون‌روی سگم ✖
.
شکلاتم مڠز دإږہ ۋݪے توع نعـــری بیبب😹🔥🍫
.
مـ ــــڹ مـی ـریــــٓٓـٰٓـٓـٓــنــــم تــٓٓـٰٓـٓـٓــ⊙̯͡⊙ــٓـٓــــــوۄ
اوڹ بهشتـ ــــے ڪه….
قـــــ ـــرارِ زیـ ـــــرِ پــــــاِےِ بعضـ ـــے از ایــڹ
دختــــــٓٓـٰٓـٓـٓــ⊙̯͡⊙ــٓـٓــرایــ ـے باشــــــہ ڪـــہ
فـ ـــــردا میخــــــٓٓـٰٓـٓـٓــــــــواڹ
【”مــــــــــادر”】 شــَـڹ
.
ﻓـــــﺂﺯ ﮔِـــﺮﻓﺘـــﯽ ﺧــَــﻔَﻦ
ﻫَـﻮﺍﺳـِــﺖ ﺑﺎﺷــِــﻪ
ﻓـــﯿﻮُﺯِﺕ ﺩَﺳـــﺘِﻪ ﻣــﺂس بیبب😹💫✨
.

.
- چرا تنهایی ؟! :/ + چون با همه مث خودشون رفتار کردم
.
+منـ کِـ پیامبر نیسم اشتباه نکنم -- منم خداع نیسمـ ببَخشمـ✌😓
.
چایی کی سرد میشه یا میریزنش دور یا عوضش میکنن حالا تو هی فک کن سرد باشی جذابی😏🔥💩
.
پسر :دوست دارم دختر :فردا کی رو دوس داری؟ پسر :تو رو دختر :پس فردا چی؟ پسر :تو رو دختر :بیست سال بعد چی؟ پسر :یکی دیگه رو دختر :هممم کی رو؟ پسر :دخترمونو
.
رفاقت مث سیبیله به هرکسی نمیاد😏
.
سیگار بکش ، مست کن، دق کن ، گریه کن ولی با ادمای بی ارزش درد و دل نکن😌
.
عآٻڪـݜـ ڱذأݜٺے ڃݪـؤݦـ ٻعـڋ ݦيڱـے ݩيݦـه ݒږع ݪيــۅأݩـؤ ٻٻيـݩ😸🍻
.
ٺأ ݩٻأݜــڋ چيݫڪـے ݦږڋݦـ ݕأڗݦـ ڱؤهـ ݦيڂؤږݩــ?😹💥🌟
.
رو خودت کار کن نه سلفی هات بیب😹👽
.
لاشی زیاد دیدم ولی تو دیگع پدیدع ای حاجی😹💦✨
.
یه زمانی ذهن باز عامل پیشرفت بود الان لنگ باز
.
ارزوے شـما ڪف خاطرات ماس
.
شاخ بودن اگه به گوه خوریع اینو اون بود که الان مگس شاخه شاخ ها بود😹
.
من بی ادب نیستم فقط چیزاییرو میگم که تو خایه نوشتنشم نداری😹🃏
.
- چِرا انقدر عاشقِشی وَقتی می دونی بهش نمیرسی؟ + تو چِرا زندگی می کنی وقتی می دونی آخَرمیمیری؟
.
با گوه خورامون زیاد زدو بندی نداریم یه راست میریم سراغ ننش💣😹
.
[»وقتے مردم میگن هیچ چیز خوبے تویع ط نمیبینم. بغلشون کن و بگو زندگے برآی نآبینآها خعلی سختع!«]💦🔥🔪😼⚡️ •°
.
عصکی-نرو-خارکصه*/:
خنده هام هیچ ڹڴإهإݥم برات فــځۺ ٻيٻے😹😹
.
‏حٰٖوٰٖصٰٖلٰٖهٰٖ يٰٖٖ ➒➒٪ اٰٖٜزٰٖٜ آٰٖٜدٰٖٜمٰٖٜاٰٖٜيٰٖ زٰٖندٰٖگٰٖٜيٰٖٜمٰٖ ٰٖٜوٰٖ نٖٜدٰٖٜاٰٖٜرٰٖٜمٰٖٖ، اوٰٖنٰٖ يٰٖهٰٖ دٰٖرصٰٰٰٖٖدٰٖمٰٖ مُٰٖردٰٖنٰٖٜ?
.
|•اونی که مَلَکه اَس دُنبآل مُشتَری سَرع فَلَکه اَس•😹👅💢💥
.
به بعضیام باس گفت: دایی گوه میخوری مسواکم میزنی؟ 😹👅💩
.
تموم دنیارو بگرد 😹
اگه یکی مث من پیدا کردیع بع کیرم😹🔥
.
/-دِوِصٌطّ دِأّشٍطّنِوِ حٌمَعٌ أّدِعٌأّ مَيِّګنِنِ خَأّيِّعٌ دِأّرعٌيِّ ثّأّبِطّ ګأّنِ/???✨??:√》 .
.
99 دًٍَرًٍصًٍَدًٍِ اًٍفًٍَرًٍاًٍدًٍِ نًٍَزًٍدًٍیًٍِکًٍمًٍَوًٍنًٍ بًٍَاًٍ یًٍ پًٍیًٍِتًٍَزًٍاًٍ قًٍَاًٍبًٍِلًٍ تًٍَعًٍوًٍِیًٍضًٍَ هًٍَسًٍِتًٍنًٍَ!!!😹🍕✨🍴🍕:]
.
َقََبََلََ ََاََزََ ََاََیََنََکََهََ ََپََشََتََ ََسََرََمََ ََحََرََفََ ََبََزََنََیََدََ ََبََهََ ََچََیََزََاََیََیََ ََکََهََ ََاََزََتََوََنََ ََمََیََدََوََنََمََ ََفََکََرََ ََکََنََیََدَ😹💥#
.
منو نگا 😻✌ نری بگا😹🔥💥
.
توپ تانڪ فشـفشـه⛔⚠میلاد خـــعلی کصکشع💦😹
.
با یه راعصت کردن بدنیا اومدی حواصت باۺع با یه چپ کردن از دنیا نری😹😹💥 ( میلاد )
.
اگه خاطرخواه زیاد داری؛
معنیش این نیس کع
فوق العاده و بی نقصی..
شاید خعلی ارزون قیمتی ! ??
.
ݫڋے ٻہ ڃاڪ ݩږے ٻہ ڦًإَََڪٌٍِ😹🔥💥
.
✵『- هَڼۅز بَچِه ایے ۅآسِع ݚیسٖ ٖګَړݚטּ ݚۅݛۅبَړیآټَمٖ مآݛۅ ݚیډَטּ خیسٖ ڪَړݚَטּ😹🔥💢 -』✵ ‌(میلاد صصخل )
.
بِنِيِّ أّدِمَ أّعٌضّأّيِّ يِّګدِيِّگرنِدِ!😹💫 جِمَعٌهِ شٍبِ بِر روِيِّ يِّګدِيِّگرنِدِ!✨💤🌟
.
شُدَم یہ آدَمہ حِرصۍ ڪہ نَدآرِـہ بِہ ڪَصۍ حِصۍ پَ گُمشو بُرو مِرصۍ😸👍
.
ځٲڄې ڼيٱ سمٹم څوأڑ ډٲڒم😹✨ بٳڋكڼكت مٹرڭع😹
.
+چراکشتیش؟ -عاقایہ قاضی حنوزم داش عاحنگ عاقامون جنتلمنہ رو گوش میداد:/ +حللل عازادۍ"😹
.
خدایا چنان کن سر انجام کار ، خایه مال را بگاید سگ هار:/✨??✨‍♂?
.
⟮ اٖؓنٖؓقٖؓدٖؓیٖؓ مٖؓیٖؓرٖؓمٖؓ بٖؓاٖؓلٖؓاٖؓ کٖؓ وٖؓقٖؓتٖؓیٖؓ شٖؓاٖؓشٖؓیٖؓدٖؓمٖؓ فٖؓکٖؓ کٖؓنٖؓیٖؓنٖؓ دٖؓاٖؓرٖؓهٖؓ بٖؓاٖؓرٖؓوٖؓنٖؓ مٖؓیٖؓاٖؓدٖؓ:😹👑

یع جوریعّ مآروْ عَ جَهَنَمّ میتَرصونینّ کِع اِنگآر تُ بِهِشتّ زِندِگیعّ میکُنیمّ ؛)
.
صمۡتم نێا ۡمامانۡټ دعۡواټ میڪنۡح😹👏⚠🚧✨ a
.
سَلامَتی دِرَخت کِ ریشَش کونِ زَمینو پاره کَرده?⛔️😹🎆
.
راعًََُُصتًَُِّ نگاعًَُ کنًَُِی چًَُپ ننتو میَُگًَُاعمًَُ😹⚠
.
وقتی میگم فاک بیبی ینی ساک هرری😹🌟👊
.
ميگُفت اُكسيژِنَمی☹ يَعنی اَلان كربُن؛ تَنََفُس ميكُنِه؟:|😹💫ٖ
.
اقا دیع جر خوردی بسع 😂😓

چپ میکنم بخندی دیع سواستفاده نکن کع راعصت کنم گریه کنی😹💥 { kム3Яム }

💕💞....neda....💞💕
💙-_-ArAm-_- ❤
💙 Negin.mehr ❤
💙-_.SiiMA.W._-❤
💙...Neginmm...❤
💙Aylin_rap❤
💙 _fawti_❤
💙-.-Khazwn-.-❤
💙-m.a.h.d.i-❤
💙MAHDI.007❤
💙arshidaaa❤
💙sami.kz❤
💙ILIYA_JOKER❤
💙SARDAR78❤
💙Aytar_black❤👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
ٻَُصـيِّـڪـً-_-KaSrA-_-

-_-KaSrA-_-

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON