سطح 5

800 امتیاز


بیوگرافی


قابل توجه پسرایی که هر جا بحث میشه میگن دختر خوب پیدا نمیشه !!!

دختر خوب تو خیابون ازت شماره نمیگیره !

دختر خوب با ۴ تا عزیزم و خانمم و .... خام نمیشه !

دختر خوب به ماشینت توجه نمیکنه !

دختر خوب باهات قرار نمیزاره چه برسه به این که دومین قرار بیاد خونت !!

دختر خوب ظاهرش سادست ، ارایشش خیلی سادست و تو اصلا نمیبینیش !!

دختر خوب انقدر یواش صحبت میکنه که تو صداشو نمیشنوی !

دختر خوب وقتی تو یه جمع سبکش کنی میره و پشت سرشم نگاه نمیکنه !!

دختر خوب بیشتر زمانشو با خانوادشه و تو بیرون نمیبینیش

دختر خوب مشغوله مطالعست ول نیست که بیینیش !

شک نکن دختر خوب خیلی زیاده اما تو خیابون ول نیست که تو ببینیش

-_bahar_-

-_bahar_-

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON