سطح 15

11000 امتیاز


بیوگرافیشمع خونه خاموش یادم فراموش یه پسر غریبونه با خاک هم??????? اغوش???????????????
وصیتنامه اینه مادرم سر خاکم گریه نکنه ????????????
میای پیوی داداش رفیق عشقم صدا نزن اسم خودم تنها????????????? ??????????????????
بیزارم دیگه از کلمه رفیق از کلمه عشق برین گمشین همتون ?????????
میندازمت پشتم مث کوله پشتی تو تو خونت یزره معرفت نداشتی تو مارو کشتی???? ?????????????????????????????????

میم یعنی مرگ جای خنجرای پشتم کجایی ببینی محرابتو کشتن ????????????? mira mohammab
رمزشم ۱۲۳۴۵۶

دادا سکه ندارم ??????
.SHAHSHTRANj

.SHAHSHTRANj

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON