سطح 4

400 امتیاز


بیوگرافی


اسمت دنیا .... چرا نخواستی این قلب رو باش تا منم باشم .......... دلتنگی امان از دل بریده بیا ببین پریت داره از دست میر این لبا تو رو می خواد بیا
09855

09855

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON