سطح 21

36000 امتیاز


بیوگرافی


خدا جون هزارتا سوال دارم ولی خلاصش میکنم...
اخه چرا?
.
.
.
.

ما ب دنیا امدیم اما دنیا ب مانیامد?
137925

137925

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON