سطح 21

36000 امتیاز


بیوگرافی


_____________
_____________
((دعوا ))می کنیم
____________
((بحث ))می کنیم
____________
((قهر)) می کنیم
_____________
((لج)) می کنیم
💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓
اما با دنیا
(( عوضت )) نمیکنم
(( داداشی))😚
13sonia80

13sonia80

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON