سطح 5

800 امتیاز


بیوگرافی


هوا بارانی ست ولی شیشه ؛ چرا بخار نمیگیری ؟
نترس ؛ رفت … دیگر اسمش را رویت نمی نویسم !
Arin-tanha

Arin-tanha

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON