سطح 20

27700 امتیاز


بیوگرافی


روزی شوم تمام
از این بهانه ها
خالی شود صدا
از این گلایه ها

روزی شوم تمام
بی غصه و رها
از دام زندگی
روزی شوم جدا

روزی شوم تمام
از این بهانه ها
خالی شود صدا
از این گلایه ها

روزی شوم تمام
بی غصه و رها
از دام زندگی
روزی شوم جدا

روزی شوم تمام
از این بهانه ها
خالی شود صدا
از این گلایه ها

روزی شوم تمام
بی غصه و رها
از دام زندگی
روزی شوم جدا
CafeGameDev3

CafeGameDev3

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON