سطح 20

27700 امتیاز


بیوگرافی


واویلا لیلی
کتاب دارم خیلی
از صب تا شو
جغرافیو خوندم
وااای هی مشق
من میکنم هی غش
واای دیکته
من میکنم سکته
مبادا روزی امتحانی باشع
نمره من زیر19 نیم باشه
حالا واویلا لیلی بدبخت شدیم خیلی

؟......
خـــــدایــــا
کاری کن کلید در مدرسه گم بشه
(الهی امین)


.......و باز هم

بوی گـــند

مــــــدرســـــه


.......خروج از مدرسه:فرار از اوردوگاه جهنمی
غیبت معلم: روز فرشته
دعوا با مبصر کلاس: روز مرگ
پای تخته:قتلگاه
گذشتن از معاون مدرسه:عبور از میدان مین
امتحان :اتش خر من
دفتر: بازداشتگاه


.....
دست به من بزنیااا
جیغ میزنم
کتابم غریبی میکنه


....
مـدرسـه
م.مرگ
د.درد
ر.رنج
س.سختی
ه.هلاکت


.....
31 شهریور
خــــــر
است


....
یه جمله میگم به احترامش سکوت کنید
غروب 31شهدریور


Dorsa-1312

Dorsa-1312

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON