سطح 10

4300 امتیاز


بیوگرافی


آهاے دُخترِِ باباٺ??
میدونے شُدَم عاشِقِ اوڹ چِشاٺ????
میدونے دِلَم آب میشِهـ با اوڹ نِگاٺ??
ٔمیدونے آروم میشَم فَقَط با صِداٺ????
میدونے ضَرَباڹِ قَلبَم میرِهـ بالا با لَمسِ دَسْٺاٺ?????
میدونے آخَرمیشَم فَداٺ????
میدونے میمیرَم بَراٺـ????
میدونے ٺا آخَرِش میمونَم باهاٺ؟?
عاشِقِٺَم قَسَم بِهـ نَفَساٺ
???????????
?#Fatemeh?
Elham...Fati

Elham...Fati

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON