سطح 1

0 امتیاز


بیوگرافی


تتک
من چه بدم
بد نل
بدنبودم
کردن بدم
خونرو مچم
درد تو موخم
اهنگ وپخش مامان ببخش
خون رو زمین خدا ببین
خستم دیگه چاره اینه
روح روهوا صدا جیغا مامان بخون
لالالالا
کردن تنم لباس سفید
رفتم دیگه تموم همین
من چه بدم
بد نبودم
کردن بدم
خون رو زمین خداببین
خستم دیگه چاره اینه
روح روهوا. صدا جیغا
مامان بخون
لالا
کردن تنم لباس سفید رفتم دیگه
تموم همین
LOVEHOSSEIN

LOVEHOSSEIN

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON