سطح 14

9200 امتیاز


بیوگرافی


محمد....عشقم
دوست دارم
عاشقتم
حاضرم جونمم برت بدم
چون عشقم ب ت تموم نمیشهمحمد ..داداشم شدی دوست داشتم
ولی بهم گفتی دیگه داداشت نیستم خیلی ناراحت شدم
بد ک بهم گفتی رلم شو خیلی خوشحال شدم
محمد نمیدونم چجوری عاشقت شدم
محمد..محمد..محمد..محمد
محمد ترکم نکن
محمد خواهش می کنم ترکم نکن
خیلی دوست دارم
خیلی خیلی خیلی
فراموشت نمیکنم ت هم نکن :-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-)


ببین هرچه ت دیونه ای من از ت دیونه ترم
حتی ی لهزهم فکر ت بیرون نمیره از سرم
ت اومد یو قلبم از این ادما بیزار شد
تموم زندگیم فقط ب عشق ت تکرار شد

هرچی ک ت دیونه ای من از ت دیونه ترم
حتی ی لهزم فکر ت بیرون نمیره از سرم
ت اومدی و قلبم از این ادما بیزار شد
تموم زندگیم فقط ب عشق ت تکرار شد
Mahdis-

Mahdis-

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON