سطح 4

400 امتیاز


بیوگرافی


من با سگی که پشت سرم واواق میکنه نمیجنگم ?
من با شیریم که جلوم غرش میکنه هم نمیجنگم?
کلا ادم جنگجویی نیستم ?
من خوابم میاد خستم ???
NaFaSe

NaFaSe

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON