سطح 5

800 امتیاز


بیوگرافی


خخخخخ دخی شیطونی هستم با من کل کل نکن چون ضایع میشی هرکی با من در افتاد ور افتاد اما با تو که در افتاد هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. خخخخخ. حتی شما دوست عزیززززز
PARMS

PARMS

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON