سطح 9

3400 امتیاز


بیوگرافی
این رَمزه قَلبِ مَنه *** ?❤
این کد رو میزنی وارد قَلبَم میشی?
دُز دُز ?
اشتباه وردون?
گیردین گُتُمَه ?هِـی میخام بکنمِت
ولی میگــم
گُل ک کندن نداره❤?
مُــدَت ها پیش آمــوختَم
کــــــہ
نَ بایـــد با
?خــــــوک?
کُشتـــے گِرفـت
چـــون کَثــیف مـے‌شـَوے
وَ مُهِـــم تَر اَز آنکـــه
او اَز ایــن کار
لِـــــــ?ــذَت مـے‌بَــرَد
QueenMobina

QueenMobina

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON