سطح 3

200 امتیاز


بیوگرافی


من نه عاشق هستم نه مهتاج نگاهی که بلغزد بر من خودم هستمو تنهای و یک حس غیرب که به صد عشقو حوس می ارزد
S.G.R.M

S.G.R.M

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON