سطح 4

400 امتیاز


بیوگرافی


ببخشید مجبور بوم این اسم پرافایلم بزارم من شاهین هستم کسیکه از من خوش بیاد من با دوست میشم فقت پیامکی همین من پسر 15 ساله همی شه دوت داشتم یک دختری بیاد زندگیم دوست داره کسی من را با من حرف بزنه ♡♡♡???????????????????
SHAHIk

SHAHIk

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON