سطح 8

2600 امتیاز


بیوگرافی


?ﺖﯿﮔﺪﻧﺯ ﻮﺗ هﺩﻮﺑ ﯽﮕﻨﻧ ﻦﯿﻨﭼ ﻦﺻﺍ ﻪﮐ دﺮﮐ شﻮﻣﺍﺮﻓ ﺪﯾﺎﺑ نﺭﺍﺪﻧ ﻢﻫ ﯽﺘﺣﺭﺎﻧ شﺯﺭﺍ ﯽﺘﺣ ﺎﯿﻀﻌﺑ
Sarooa

Sarooa

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON