سطح 5

800 امتیاز


بیوگرافی


یاد گرفتم تنها باشم زمین خوردم تنها پاشم
Taraaanh

Taraaanh

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON