سطح 14

9200 امتیاز


بیوگرافی


مگه داریم از من
خوشگل تر و
زیباتر و
ماه تر؟؟؟؟
نداریم عاقا
با من بحث نکن!!!
والاااا
خ:خاص
و:وجیه
ش:شکیل
گ:گل
ل:لطیف
خووووشگل?
Tiara

Tiara

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON