سطح 10

4300 امتیاز


بیوگرافیزندگی به لحظه هاست خوشی ها و خنده هاست
سخت نگیر مهم نیست هم به چپ هم به راست???


گرگ باش تا محتاج نوازش نباشی ........??????????
?????
هه من یه دختر مغرور و دست نیافتنی ام ...
Wolf.girl

Wolf.girl

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON