سطح 10

4300 امتیاز


بیوگرافی


تو با اون بخواب من با قرص خواب?
اگه دیدیش وگفتی بالبخند اون که بابا داداشیمه??
همین داداشیا دوسیدنت لباس رو کندن و تورو پوشیدنت?
گفتم تو خراب میشی اونو آبای میکنی
توکه عروس نمیشی اونو داماد میکنی
هههههههیییییییی توکه تا امروز همه حرفات دروغه?
یه تو زردی که حتی نیم روت دورویه
گفتی برمیگردم بازم خوامش میکنم
گفتی ببخشید حله خواهش میکنم
بعد از 6 سال درای دلت واز شدن؟
منو واسه خودم میخواستی یا اینکه یاس شدم؟
یاسو نگه دار فقط واسه رپ اون به کنار
دراثل من یاسرم
اونکه واسه اسمش ریاست کشیده حق بده که پشت میز لیاقت بشینه
دارم عقده هامو درمیارم از دلم
سرتو درد میارم؟
معذرت
تو شاد باش من که نبودم داش
تو این آهنگ تو سنگ صبورم باش
البته اینم یه حرف جالبه که ماتموم حرف هامون حق به جانبه
خوب بودم بد شدم روز بودم شب شدم گرم بودم سرد شدم و ردشدم
دست به دست خون به خون این بین ما میچرخه اینک خوب بدون
ما مثل دومینو به هم ضربه میزنیم
توبه من من به اون اون به اون
Xx_mahoor_xX

Xx_mahoor_xX

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON