سطح 38

900000 امتیاز


بیوگرافیچه کم اند آدمهایی که میتوانند به من نزدیک شوند،و آنان که بمانند کمتر؛)
YaldaShams

YaldaShams

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON