سطح 11

5300 امتیاز


بیوگرافیخَََََِِِِوَََََََََِِِدَََََِِِِِمَََََِِِِِِوَََََِِِِ پَََََِِِِیَََََََََِِِِِداََََََِِِِِ کَََََََِِِِِنََََََََِِِِِمَََََََِِِِِِ " کََََََََُِِِِوََََََََِِِِِنََََََََِِِِِِِِ لََََََََُِِِِِِقَََََََِِِِِِهَََََََََََِِِِِِِِِ " نَََََََََِِِِِِیََََََََُِِِِِِِِِِِمََََََََََََِِِِِِِِِهََََََََُُُِِِِِ ڱََََََِِِِِِِمََََََََُِِِِِِِ شََََََََََِِِِِِِدََََََََََُِِِِِِِمَََََََِِِِِِ✌

✅✅✅

When you’ll shine like a diamond
You’ll see why life had to pressure on you
_._.ali._._

_._.ali._._

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON