سطح 28

200000 امتیاز


بیوگرافیمیگن که اخلاق ندارم میگن که زیادی خودمو میگیرم ولی قانون من اینه
واسه همه نامردا سگ
واسه عشقم تک
واسه رفیق خوبام میدم رگ
ناراضیاشونم برن به درک:)
___Atena___

___Atena___

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON