سطح 5

800 امتیاز


بیوگرافی


+دوست ندارم
-مشتی ما رو خدا هم دوس نداره تو که بندشی

من همینم که هست ازم خوشت نماد سرتو بکوب به دیوار
از واجبات با من بودن رضایت نامه والدین میخواهد
aliraza82

aliraza82

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON