سطح 7

1900 امتیاز


بیوگرافی


تا وقتی من را نشناخته ای قضاوت نکن…………تا وقتی با من در گیر نشدی،دست کمم نگیر ،و تا وقتی که با من صحبت نکردی ،!
…… ،پشت سرم حرف نزن ………اوکی :-)
dafi

dafi

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON