سطح 12

6400 امتیاز


بیوگرافی


اونی که دُنبآلِته رُفتِگَرِه شَهردآریه مآ آشغآلا رو تَحویل نِمی گیریم?????
------------------------------------------------
در حًدّی نِِمیبینًمِِتُُون کِِه بِِخاین مانِِع خًندِِه هام بِِشین ☃️❄️
------------------------------------------------
اونی کِ گُفت تا تَهِش هَستَم
تَهِش خَندیدُ و گُفت خالی بَستَم(: ??

#Alone^^
different_84

different_84

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON