سطح 5

800 امتیاز


بیوگرافی


مهراب خسته صدا
مهراب یعنی:
م:ملودیه شب های تارم
ه:هرم نفس های بیمارم
ر:روشن کننده رویا های دورم
ا:آب روان شداز چشمانم
ب:بنیان گذارصفحه شطرنج زندگی ام
dokhtareblis

dokhtareblis

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON