سطح 21

36000 امتیاز


بیوگرافی


چایی ک سرد میشه،
یامیریزنش دور،
یا عوضش میکنن
حالا تو هی فک کن
سرد باشی جذابی?
۰۰۰۰۰۰.......۰۰۰۰۰۰........
به بعضیاهم باید گفت:

عزیزم آسانسور خرابه
شما تو"کف"بمون
۰۰۰۰۰۰.........۰۰۰۰۰۰..........
به بعضیا باید گفت:
یه خورده اصالت و کمالاتتو
جمع کن ما هم بشینیم ،جا نیست!
faezehhh

faezehhh

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON