سطح 5

800 امتیاز


بیوگرافی


توکزمحنت دسته سه بی غمی سرافرازوسرخی بخنداهمی پرسپولیس عشقه
ف:فداکار
ر:روشنفکر
و:ورزشکار
ر:راستگو
د:دوست داشتنی
ی:ی دونه نمونه
ن
ن:نترس
ی:یارشفیق=فروردینی فروردین ماهی ام
fat84

fat84

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON