سطح 5

800 امتیاز


بیوگرافی


چه ازم خوشت بیاد چه نیاید در هردوصورت بهم لطف میکنی ..ازم خوشت بیاد تو قلبتم بدت بیاد تو ذهنت .
fffffg

fffffg

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON