سطح 5

800 امتیاز


بیوگرافی


راست میگفت...!
من در حدش نبودم...!
در حدش همونایی بودن...!
که امروز باهاش بودن فردا با رفیقاش...!
h.mk

h.mk

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON