سطح 24

73000 امتیاز


بیوگرافی


مه و چه ترسنی حاجی خوم خود دردسرم!اصلا تو خوبی ! سر جدت سر ننه سرم !حاجی مه بزرگ شده ی کف کوچه و خیاوانم فره گن بار هاتمه معذرت خواهی نیزانم !ارزویل ایمه دز دایدله گشته برد !تمام روزیل خوبم روزگار سر خور کرد¡¡¡?????????????????????????????????

اسمان بایته زمین کیمیا و تو دل نیکنه
بعضیا از بیرون امام زاده
از درون حروم زاده

❤❤❤❤❤❤❤(K)❤❤❤❤❤❤


? بوکسور تیم ملی?
kimiya_2019

kimiya_2019

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON