سطح 9

3400 امتیاز


بیوگرافی


وقتی که دیدمش کارگردان قلبم گفت:
صدا...!
دوربین...!
حرکت......!
ومن برای بدست آوردنش چه نقشهاکه نکردم...!!
خیالت راحت....!!!
من جزاعوش تو...به دیوارهم تکیه نمیکنم...!!!❤
lover

lover

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON