سطح 16

13000 امتیاز


بیوگرافی


من دارم از این بازی میرم اونایی که منو میشناسن دوسم دارن بدشون میاد عاشقمن میمیرن برام😍حلالم کنین دوستتون دارم خدافظ همگی👋

عاشقتم عشق جانم 💕💖💙💓💜💛💚💗💘💝💞💟


جز خاطره هر که رفت باز نیامد...
🌷🌺🌹🌸🍀🍁

👱🏿‍♀دخدر:صلم خبی!°
👱🏿‍♂پصر:صلم مرصی
👱🏿‍♀دخدر:چر چن بار زنگ زدم جواب ندادی؟
👱🏿‍♂پصر:خب تو سینما بودم وسط فیلم:| چجوری جواب میدادم النم پشت فرمونم با رفیقام قرار دارم\
👱🏿‍♀دخدر:عز صب تا خودع شب نباید ی خبر عز من بگیری یعنی دلت واس خدم واس صدام تنگ نمیشع!؟
👱🏿‍♂پصر:ن دلم تنگ نمیشه! خوبع همینو میخاصی بشنوی صد دفعه بت گفدم وقتی ب من زنگ میزنی تیکع ننداز من:/ همینجوریش اعصابم خورد هس عز همه چی
👱🏿‍♀دخدر:چرا داد میزنی من فقد جواب ندادی نگرانت شدم!=]
👱🏿‍♂پصر:{قط میکنع}
چن ماه بعد!^
👱🏿‍♂پصر:صلم عشقم خبی!؟
👱🏿‍♀دخدر: ...!
👱🏿‍♂پصر:دلم برات تنگ شدع درم میمیرم عه دل تنگی
👱🏿‍♀دخدر: ...!
👱🏿‍♂پصر:انگار دارم افسردگی میگیرم
👱🏿‍♀دخدر: ...!
👱🏿‍♂پصر:هرچی بت زنگ میزنم جواب نمیدی
👱🏿‍♀دخدر: ...!
👱🏿‍♂پصر:کاش ط زنگ میزنی من جواب نمیدادم
👱🏿‍♀دخدر: ...!
👱🏿‍♂پصر:عاخه لنتی قرار بود تنت لباس عروس ببینم ن کفن:)✨🖤
mAhDi_mAhTaB

mAhDi_mAhTaB

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON