سطح 5

800 امتیاز


بیوگرافی


به گرگ گفتند:
تو هم مثل بقیه هر روز با یک آهو باش!!!!!!
گرگ گفت:
اگر میخواستم هر روز با یک آهو باشم
اسمم کفتار میشد نه گرگ
mahssssssaaa

mahssssssaaa

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON