سطح 8

2600 امتیاز


بیوگرافی


آدمی هسم که شوخی سرم نمیشهاین چاقو دسه خودشه نمیبره
مردن زنده شدن دیگه کار هرروزهمثل آخرین قطره اشک امید ققنوسه

نفسای آخر گلایه ای نیسش

میسپارم همچیو به خداوند یکتا
دیگه کاممو شرین نمیکنه هیچ نو شرینی


رد منو بگیر از بوی سیگارماز صبح تا شب بیدارمتیر میکشه سرم سردردای خفیف میکشه اخر منو میکشه طومور مغذی
mrMEHRAB24

mrMEHRAB24

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON