سطح 3

200 امتیاز


بیوگرافی


من با سگی که پشت سرم واق واق میکنه هرگرز نمیجنگم ?
من با شیری هم که جلوم غرش میکنه نمیجنگم ?
کلا ادم جنگجویی نیستم خوابم میاد ?
naaaziiii

naaaziiii

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON