سطح 29

250000 امتیاز


بیوگرافی


یڪے رو پیدا ڪنید ڪہ در تمومـ لحظات زندگے
وقتے ڪنارشیݩ رو حالت پـ✈️ـرواز باشید چہ دلتـ♡ـون چه گوشیتونـــ?
°| قـالَتْ: مـا رَاَیْتُ اِلاّ جَمیلا ...?

گفتــ : عِشق آدمو ڪور میڪنھ? !
دلتـ∞ صد ریش میشھ
جونت لبریز?
اما باز تـو چنگش میزنے
هر طوری ڪھ هس
ڪنج زندگیت نگهش داریــ?!

گفتمــ : عِشق آدمو ڪور نمیڪنھ? !
میشینھ تو جف چشماتــ?
رنگ نگاهتو عوض میڪنھ ?!
مےپیچھ بھ تار و پودِ احوالت ...
اونوخ نھ انتظارش درد دارھ
نھ رنج هاش خستگے ?!!
جونتم لبریز شھ ، دلتم صد ریش ...
میگے فداے اون نگاهشــ?...
فدای یھ لبخندی ڪھ میزنه...
بزار برا اون جونم لبریز شه! ....
اصن برا اون باشه تموم این زندگے!
تمومِ این من!
هر چے هم میخواد بشه ...
همھ چیز بخاطر اون قشنگھ!

?
nshn

nshn

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON