سطح 8

2600 امتیاز


بیوگرافی


شـب هآ ڪه سڪوت اسـت و سـڪـوت اسـت و سـیـاهـی
آواے تـو مـی خـوانَدَم از لـای تنـاهی
آواے تـو مـی آردم از شـوق به پرواز
شـب هـا ڪه سـڪـوت اسـت و سڪـوت اسـت و سـیـاهـی
parinazhoseni

parinazhoseni

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON