سطح 7

1900 امتیاز


بیوگرافی


فکر کن دخترا برن جبهه:
نیلوفر اون پسروبکش....
نه خوشگله گناه داره?
سارا اون خشاب هارا پر کن
وایستا لاکم خشک شه !
نازنین پس چرا شلیک نمیکنی؟
بزار موهامو ببندم!
مریم فردا میریم خط مقدم..
ای وای من چی بپوشم
sarisa

sarisa

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON