سطح 2

50 امتیاز


بیوگرافی


چقدر خوب بودم ولی بدی خیلی بهم اومده کاش بود و میدید چقدر .......?❤
sihel

sihel

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON