سطح 5

800 امتیاز


بیوگرافی


»....اگه زندیگیت ته کشید.....بشین با ته دیگش حال کن;)....هی نشین بگو به آخر رسیدم.....«
my bore the Humen,s Erthe
yaghma77

yaghma77

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON