سطح 19

22700 امتیاز


بیوگرافی


ای دوست قبولم کن وجانم بستان
مستــم کـــن  وز هر دو جهانم بستان
بـا هـــر چـــه دلم قـــرار گیـــرد بــی تـــو
آتش بــه مـــن انـــدر زن و آنـــم بستـان...
ziba

ziba

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

Hendon Ave, North York, ON