سطح 3

200 امتیاز


بیوگرافی


ینی‌هیچیح‌تو،ای‌زندگی‌صهم‌مانبوعاقای‌قاضی؟[=مشتی‌مع‌همح‌روزام‌شنبص‌غروبام‌جمعع(:
ولی‌م‌هیچوخ‌ب‌ارزوعام‌نرصیدم(:بهم‌میزنح‌دیح‌همح‌چی‌حالمو!

ب‌کصی‌تکیه‌نکن!جاخالی‌میدح‌کمرت‌میشکنح(:دصامو‌ول‌نکن!بعدادیح‌هیچی‌مص‌قبل‌نمشح(:بیاین‌بیدارم‌کنین‌ببینین‌بدنم‌صردح(:

صداقلبم‌رومخمح!خفش‌کنین):


صراون‌باکصی‌شوخی‌نعرم!حواصتون‌ب‌کاراتون‌باشح(:A∞
-.-ARTAW-.-

-.-ARTAW-.-

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58