سطح 5

800 امتیاز


بیوگرافی


تیغ رو رگم .من چه بدم.بد نبودم.کردنبدم.خون رو مچم.درد تو مخم.آهنگ روپخش.
مامان ببخش.خون رو زمین. خدا ببین.خستم دیگه.چاره اینه.روه رو هوا.مامان بخون.
لالا لالا.کردن تنم.لباس سفید.رفتم دیگه.تموم همین?
Ava.380

Ava.380

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58