سطح 12

6400 امتیاز


بیوگرافی


ꜜᬉ ᶰ‌ᵃʰᵃˡ


-//Ghᵃᵐaᶰᵍiᶻ  fᵃᵍʰt  ᵒn  ʲeᵈi tᵃrᶤn  HᵃrᶠAʸᶤ  kᵉ shᵒkʰᶤ  shᵒkʰᶤ  Bᵉhᵉsʰ  Mᶤgᶤ ??

ببَخشید
دَست خودَم نیست
"اگَربَهانه میکُنم و پیام میفرِستَم"
"اگَر مُحبت نمیبینَم و باز هَستم"
"اگَر مَغروری و مَن بی غُرورم"
"اگَر این دِل اَلان بی صاحاب شُده"
مُزاحِم نیستَم
آدم کَم نَدارم،
دلبَر دارَم که دِل ببَرد!
فقَط طُ...
دَقیقا هَمان چیزی هَستی که میخواهَم
میدانی؛دَقیقا هَمان چیز!!
ما نسل:ِ
دلَم بَرایت تَنگ شُده هایِ اِدیت شُده،
دوستَت دارَم هایِ ارسال نشُده،
صدایَت آرامَم میکُند هایِ نگُفته و
چِک کردَن هایِ دَم به دقیقه هَستیم !!NaHal.O_o

NaHal.O_o

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58